• 16 showrooms in België

 • Gratis aanhuislevering

 • Bereikbaar van 9u tot 20u (maandag-zaterdag)

 • 2 jaar Juntoo garantie

Algemeen Reglement “Welcome Home Make-Over”

Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de actie “Welcome Home Make-Over” die Beliving NV, onder het enseigne Juntoo, organiseert.

 1. Beliving nv (hierna verder genoemd "Juntoo" of de “organisator” genoemd), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 84, BELGIË, met als ondernemingsnummer 627.858.927, ingeschreven in het RPR Gent, organiseert onder haar enseigne Juntoo een actie en produceert een online videoserie onder de naam “Welcome Home Make-Over”, waarbij vijf woon- en/of eetkamers (en enkel deze ruimtes) volledig worden gerestyled. Inschrijven/aanmelden voor de actie kan van 10/06/2021 tot en met 28/06/2021 via de online kanalen.
 2. Iedereen die zich inschrijft voor de Welcome Home Make-Over op de landing page, aldaar foto’s en video van de huidige woon- en/of eetkamer uploadt en motivatie geeft, maakt kans om de make-over te winnen. Juntoo selecteert vijf deelnemers die een gratis make-over van de woon- en/of eetkamer ontvangen van interieurarchitecte Kelly Claessens. Deze selectie behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van Juntoo. Interieurarchitecte Kelly Claesssens zal voor de deelnemers nieuwe meubelen selecteren en de volledige make-over van de woon- en/of eetkamer voor haar rekening nemen. De deelnemers geven toestemming voor eventuele andere werken in het kader van de make-over, zoals muren schilderen of voorzien van behang, lampen vervangen, et cetera. Deze oplijsting is niet limitatief.
 3. Iedere, natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van vaste en tijdelijke medewerkers, partijen waar Juntoo op zelfstandige basis mee samenwerkt of familieleden van de hiervoor omschreven medewerkers of partijen van Juntoo. Deze uitsluiting geldt eveneens voor vennootschappen verbonden met Juntoo (moeder- of zusterrelatie).
 4. De gekozen deelnemers worden via e-mail of per telefoon gecontacteerd, en hun deelname zal via de sociale media kanalen worden gecommuniceerd.
 5. De deelnemers mogen de door de interieurspecialist uitgekozen meubelen houden (hierna “prijs”). De deelnemers mogen echter na de opnames de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop aanbieden of enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliezen de deelnemers hun prijs en zal deze op hun kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van de wedstrijd. De deelnemers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit verband zouden kunnen lijden.
 6. De deelnemers mogen gedurende de 48 uur dat de make-over wordt uitgevoerd niet in hun huis aanwezig zijn. De deelnemers stellen hun garage of andere ruimte ter beschikking voor de opnames. De deelnemers mogen geen kosten aanrekenen voor verbruik van elektriciteit, water, verwarming, et cetera. Deze oplijsting is niet limitatief.
 7. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken die tijdens de make-over de kop opsteken (losliggende of -latende vloeren, loszittend bezetsel, et cetera – deze oplijsting is niet limitatief), noch voor vertragingen, verliezen, eventuele ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan, voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.
 8. De deelnemers zijn verplicht foto’s van het resultaat van de make-over te laten nemen, welke zullen worden gebruikt in de communicatie op sociale media en andere kanalen door Juntoo. De deelnemers geven hun expliciete toestemming haar/zijn afbeelding/stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Tot het moment dat de foto’s worden genomen, is het de deelnemers niet toegestaan aanpassingen te maken aan het interieur en bijbehorende verbeteringen.
 9. Het is de deelnemers niet toegestaan de make-over van hun woon- en/of eetkamer te communiceren op social media of via welk ander kanaal ook, voordat Juntoo daar expliciet toestemming voor geeft.
 10. De deelnemers mogen zich onder geen beding negatief uitlaten, in de reguliere media, op social media of via andere publieke kanalen, op welke manier dan ook, over Juntoo, Kelly Claessens of productiemaatschappij 100.000Volts.
 11. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.
 12. Juntoo behoudt zich het eenzijdig recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.
 13. Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming aan Juntoo om zijn naam en foto te publiceren en hem te identificeren als deelnemer aan de actie en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.
 14. De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden door Juntoo verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht tot deze gegevens en de verbetering ervan. Juntoo verbindt zich als verantwoordelijke van de verwerking er toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.
 15. Juntoo kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het reglement.
 16. Deelname aan de actie veronderstelt de volledige aanvaarding van het reglement door de deelnemer.**Stapelkortingen geldig van 25/04/2022 t.e.m. 23/05/2022 zijn onderling niet cumuleerbaar maar wel combineerbaar met andere % kortingen.

 • €50 korting bij aankoop vanaf €750 netto
 • €125 korting bij aankoop vanaf €1500 netto
 • €300 korting bij aankoop vanaf €3000 netto

*Acties zijn geldig van 02/05/2022 t.e.m. 31/05/2022.