• 16 showrooms in België

  • Gratis aanhuislevering

  • Bereikbaar van 9u tot 20u (maandag-zaterdag)

  • 2 jaar Juntoo garantie

Algemene Voorwaarden en herroepingsrecht

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Identiteit

1.1 Verkoop via de Website

Juntoo West-Vlaanderen en Wallonië NV, met maatschappelijke zetel te Foreestelaan 84, 9000 Gent, België, met KBO-nummer 0862.429.176, T: +32 (0)9 298 10 50.

1.2 Verkoop via telefoon of chat

Juntoo Antwerpen en Limburg NV, met maatschappelijke zetel te Foreestelaan 84, 9000 Gent, België, met KBO-nummer 0771.884.428, T: +32 (0)9 298 10 50.

1.3 Verkoop in de fysieke winkels

Naargelang de aanduiding op de offerte, de factuur dan wel de bestelbon:

Juntoo Antwerpen en Limburg NV, met maatschappelijke zetel te Foreestelaan 84, 9000 Gent, België, met KBO-nummer 0771.884.428, T: +32 (0)9 298 10 50.

Juntoo West-Vlaanderen en Wallonië NV, met maatschappelijke zetel te Foreestelaan 84, 9000 Gent, België, met KBO-nummer 0862.429.176, T: +32 (0)9 298 10 50.

Juntoo Oost-Vlaanderen en Brabant, met maatschappelijke zetel te Foreestelaan 84, 9000 Gent, België, met KBO-nummer 0771.884.626, T: +32 (0)9 298 10 50.

2. Toepassingsgebied

2.1 Algemeen toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna ‘Algemene Verkoopsvoorwaarden’) gaan uit van Juntoo (hierna ‘Verkoper’, ‘wij’, ‘ons’) en zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten aangeboden door de Verkoper (hierna ‘Producten’) aan u (hierna ‘Klant’, ‘u’, ‘uw’) en meer bepaald op:

- alle verkopen op afstand van Producten (i) telefonisch of via chat met de customer service die door de Verkoper werd opgezet en (ii) via de webshop van de Verkoper www.juntoo.be (hierna ‘Website’); en

- alle verkopen van Producten in de fysieke winkels van de Verkoper.

Bij het plaatsen van bestellingen op de Website is de Klant gehouden het daartoe voorziene vakje aan te vinken, waarmee de Klant te kennen geeft deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en waarbij hij deze integraal aanvaardt. De Klant kan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden bekijken vooraleer hij zijn bestelling heeft bevestigd. Na het bevestigen van de bestelling zal de Klant eveneens een e-mail ontvangen, met als bijlage nogmaals de Algemene Verkoopsvoorwaarden, alsook een samenvatting van de bestelling onder de vorm van een pdf-bestand.

Wanneer de Klant een bestelling telefonisch of via chat wenst te plaatsen, ontvangt de Klant een offerte met bijgevoegd de Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Klant kan kennis nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voordat hij zijn bestelling bevestigt. Na bevestiging van de bestelling en uitvoering van de betaling zal de Klant opnieuw een e-mail ontvangen met een samenvatting van de bestelling onder de vorm van een pdf-bestand.

De Verkoper kan de Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aanpassen, doch het zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper die hun verkoopovereenkomst verder beheersen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.

2.2 Geografisch toepassingsgebied

Het aanbod van de Verkoper op de Website geldt enkel ten aanzien van de Klant die een leveringsadres heeft dat gelegen is in België of in Luxemburg. Het aanbod van de Verkoper in de fysieke winkels, via telefoon of via chat geldt enkel voor levering in België, Luxemburg, Nederland, bepaalde postcodes binnen de regio Nord-Pas-de-Calais (Frankrijk) of Noordrijn-Westfalen (Duitsland).

2.3 Materieel toepassingsgebied

De Producten worden enkel verkocht aan de Klant die handelt zonder commerciële doeleinden, met uitsluiting van alle erkende wederverkopers en tussenpersonen die optreden namens wederverkopers. Onder deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het doorverkopen van de Producten voor beroepsmatige of commerciële doeleinden strikt verboden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie te verzoeken teneinde het oogmerk van een (verzoek tot) verkoop te kunnen bepalen en om een (verzoek tot) verkoop te weigeren indien hij reden heeft om aan te nemen dat zij voor commerciële doeleinden wordt gesloten.

3. De totstandkoming van de verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst op afstand tussen de Verkoper en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de Verkoper deze heeft bevestigd via bevestigingsmail. Ook in geval de Verkoper bijkomende informatie opvraagt of voorwaarden vastlegt, zal de verkoopovereenkomst op afstand pas tot stand komen nadat de Klant deze voorwaarden heeft aanvaard en er navolgend een bevestigingsmail is verstuurd door de Verkoper. De verkoopovereenkomst op afstand is gedurende het bestaan van de account van de Klant voor hem toegankelijk onder de rubriek “Mijn bestellingen”.

De Verkoper behoudt zicht het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Klant vooraleer een verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om te weigeren de verkoopovereenkomst met de Klant af te sluiten. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het sluiten van een verkoopovereenkomst aan bijkomende door de Verkoper te bepalen voorwaarden te onderwerpen in geval het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of indien er problemen zijn opgetreden bij eerder tussen de Verkoper en de Klant afgesloten verkoopovereenkomsten.

4. Levering en leveringstijden

De door de Verkoper opgegeven verwachte leverdatum of levertermijn is louter indicatief.

In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van de leverdatum of -termijn als gevolg van een situatie van overmacht zoals bepaald in artikel 9.

4.1 Verkoop op afstand

Bij een bestelling via de Website kan de Klant een voorkeur van leverdatum aanduiden. Bij een bestelling via telefoon of via chat deelt de Verkoper de op dat ogenblik verwachte leverdatum of levertermijn mee.

Nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, zal hij van de Verkoper een bevestigingsmail ontvangen waarin de verwachte leverdatum of levertermijn wordt vermeld. Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de transportdienst daags voor de levering telefonisch (liefst GSM) contact opnemen met de Klant teneinde de tijdsperiode (van twee uur) door te geven waarbinnen de levering zal plaatsvinden. De telefonische coördinaten zullen enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden onder geen beding aan derden doorgegeven.

Aanpassingen aan de verwachte leverdatum of aan het leveradres kunt u uiterlijk twee weken voor de verwachte leverdatum opgeven door contact op te nemen via e-mail, chat of telefoon, of op de Website via uw persoonlijke account onder "Mijn bestellingen" (Selecteer daar de geplande levering en wijzig de leverdatum onder de rubriek "Leverdatum"). Voor laattijdig uitstellen dient u contact op te nemen via hallo@juntoo.be en wordt een leverkost van € 75 aangerekend.

Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de Producten in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is, dan dient u via hallo@juntoo.be een nieuwe datum af te spreken. Hiervoor wordt een extra transportkost van € 75 aangerekend. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de "aanhuislevertips" van de Verkoper waarin de werkwijze van de levering wordt uiteengezet en waarin tips worden gegeven om de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze “aanhuislevertips” kunnen hier geraadpleegd worden en worden tevens mee verzonden met de bevestigingsmail.

4.2 Verkoop in fysieke winkels

Bestelde Producten dienen te worden afgehaald binnen de 14 dagen na de kennisgeving door de Verkoper dat de Producten ter beschikking staan. Thuisleveringen gebeuren aan de voorwaarden vermeld in het verkooppunt, doch enkel indien alle Producten voorafgaandelijk volledig werden betaald.

5. Risico en eigendomsoverdracht

Het risico van verlies en schade aan de Producten wordt overgedragen op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit heeft genomen. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de Producten. Het risico gaat echter over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als deze van de Klant de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden, onverminderd de rechten van de Klant ten aanzien van de vervoerder.

Bij een verkoop op afstand treedt de eigendomsoverdracht in op het moment van de levering van de bestelde Producten. Bij een verkoop in de fysieke winkels van de Verkoper, blijven de Producten eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik dat zij integraal werden betaald. Zolang de Klant in gebreke blijft om de Producten volledig te betalen, is hij niet gerechtigd de Producten te vervreemden, in pand te geven of er anderszins over te beschikken en is de Verkoper gerechtigd de Producten terug te nemen.

6. Herroepingsrecht

6.1 Algemeen

Enkel en alleen wat betreft de verkopen op afstand heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op Producten die door de Verkoper vervaardigd zijn overeenkomstig specificaties van de Klant, of op Producten die duidelijk voor een specifieke Klant bestemd zijn. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing voor Klanten zoals gedefinieerd in artikel 2.3, met uitsluiting van niet-consumenten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ons op de hoogte stellen van zijn beslissing de verkoopovereenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals u hier kan terugvinden. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dit modelformulier kan opgestuurd worden naar het (hoger vermeld) fysiek adres van de Verkoper of op het e-mailadres hallo@juntoo.be.

6.2 Gevolgen van de herroeping

Als de Klant de verkoopovereenkomst op afstand herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment met betrekking tot dat/die bestelde Product(en) heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte werd gesteld van de Klant zijn beslissing de verkoopovereenkomst te herroepen. De Verkoper mag echter wachten met de terugbetaling tot hij de Producten heeft teruggekregen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies, en dit uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de verkoopovereenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De Producten kunnen worden geretourneerd op het hierboven vermelde adres. De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de Klant, tenzij het gaat om Producten die door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden. In dat geval kan de Verkoper voor de terugzending zorgen met zijn vervoerder aan de prijs van 75 EUR per verzending.

De Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. De Verkoper behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, niet terug te betalen.

7. Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook), worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten op de Website, in catalogi, in nieuwsbrieven of in enige andere aankondigingen. De Verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor informatie, adviezen of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens met betrekking tot de niet-essentiële kenmerken van de Producten, in zoverre wettelijk toegestaan.

Elke aanbieding op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven of via andere aankondigingen is slechts informatief en kan door de Verkoper op elk moment ingetrokken of aangepast worden. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Bij ieder Product dat op de Website te koop wordt aangeboden, wordt de beschikbaarheid aangegeven. De Verkoper doet er alles aan om deze gegevens correct en up to date weer te geven op de Website, doch het kan voorvallen dat een bepaald Product vooralsnog niet kan geleverd worden. Dit kan het gevolg zijn van (onvrijwillig vermelde) verkeerde stockgegevens of van leveranciers die zich (al dan niet tijdelijk) in een situatie bevinden waarbij zij niet meer tot levering kunnen overgaan. Mocht dergelijk geval zich voordoen, zal de Verkoper er alles aan doen om de Klant zo snel mogelijk te verwittigen en een oplossing voor te stellen.

8. Garantiebepalingen

Op elk Product geldt minimaal de wettelijke garantie zoals bepaald in artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek en dit gedurende een periode van twee jaar na levering. Het kasticket (of factuur) dan wel de leveringsbon indien de levering op een latere datum plaatsvindt, gelden als garantiebewijs en moet kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Verkopen aan niet-consumenten zijn uitgesloten van deze wettelijke garantieregeling voor consumenten.

Indien de Klant na de levering een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen een termijn van twee maanden nadat de Klant het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk gemeld te worden aan de customer service via onze website: www.juntoo.be, Rubriek: Customer Service, rechtsboven in de header.

9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de Klant geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen niet redelijkerwijze kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de verkoopovereenkomst voorzienbaar was. Zonder exhaustief te zijn, zal onder overmacht in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, epidemie, pandemie stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege, niet-levering door derden van producten aan de Verkoper.

Indien zich een situatie van overmacht voordoet, worden de leverings- en andere verplichtingen van de Verkoper opgeschort gedurende de periode waarin deze situatie van overmacht voortduurt. Zo ook wanneer deze situatie zich pas zou voordoen nadat de levertermijn al was verstreken.

Indien deze periode van overmacht langer dan acht weken aanhoudt, kunnen beide partijen ervoor kiezen om de verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen middels schriftelijke kennisgeving, zonder dat de Verkoper of de Klant een schadevergoeding aan elkaar zijn verschuldigd.

De Verkoper is in geval van overmacht niet gehouden om het ontoerekenbare of onvoorzienbare karakter te bewijzen van de omstandigheid die overmacht uitmaakt.

10. Prijzen

Alle aangekondigde prijzen op de Website, in catalogi, in nieuwsbrieven of in andere aankondigingen van de Verkoper zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW maar zonder verzendkosten, transactiekosten en/of servicekosten. De eventuele verzendkosten zijn te allen tijde ten koste van de Klant.

Tijdens het bestelproces wordt de totaalprijs, inclusief kosten en belastingen, beschikbaar gesteld aan de Klant alvorens hij zijn bestelling bevestigt.

Behoudens andersluidende aankondiging en zonder afbreuk te doen aan de reeds geplaatste bestellingen, kan de Verkoper de prijzen op elk ogenblik aanpassen.

Promoties op Producten zijn enkel geldig onder de voorwaarden en voor zolang deze geafficheerd staan op de Website, in catalogi, in nieuwsbrieven of in andere aankondigingen van de Verkoper.

11. Betaling

11.1 Verkoop op afstand

Bij een verkoop via de Website, is de betaling van de Producten uitsluitend mogelijk door middel van volgende betaalkaarten: VISA/MASTERCARD/BANCONTACT en BELFIUS, PAYPAL en AMERICAN EXPRESS. Bij een verkoop via telefoon of via chat gebeurt de betaling via overschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld op de offerte.

Een bestelling wordt slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.

Indien een betaling om welke reden ook achteraf zou worden geannuleerd vooraleer de levering heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper de keuze hebben om de verkoopovereenkomst al dan niet te ontbinden.

11.2 Verkoop in fysieke winkels

Op bestelde Producten dient een voorschot van 30% van de totaalprijs te worden betaald.

De Klant dient de factuurbedragen volledig te betalen binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de Producten en op voorbereidend materiaal daarvan, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes behoren uitsluitend toe aan de Verkoper, zijn eigen licentiegevers of zijn leveranciers. De verkoopovereenkomst houdt op geen enkele manier een overdracht aan de Klant in van deze exclusieve rechten op de Producten.

De Klant verkrijgt enkel de gebruiksrechten die hem zijn toegekend overeenkomstig de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar aan derden. De toegekende gebruiksrechten gelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de Klant, waarbij het de Klant niet is toegestaan de Producten door te verkopen of op enige andere wijze te commercialiseren.

De Klant zal de aanduidingen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper, zijn eigen licentiegevers of zijn leveranciers op de Producten en verpakkingen niet verwijderen of wijzigen.

13. Verwerking van persoonsgegevens

Door persoonsgegevens te verschaffen aan de Verkoper, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Klant garandeert dat hij, evenals desgevallend zijn verwerkers en subverwerkers, de natuurlijke personen op de hoogte zal stellen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden alvorens hun persoonsgegevens met de Verkoper te delen, en dat, wanneer dit wettelijk verplicht is, deze natuurlijke personen daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacy- en Cookieverklaring op onze website, consulteerbaar op https://www.juntoo.be/nl/privacy-statement.

14. Beperking van aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van een kans, verlies van gegevens of enige andere gevolgschade). De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de Verkoper is steeds beperkt tot de totaalprijs van de verkoopovereenkomst.

Geen enkele bepaling in de verkoopovereenkomst ontslaat de Verkoper van zijn aansprakelijkheid voor opzet, bedrog of grove fout in hoofde van de Verkoper, of in geval van lichamelijke schade of dood die te wijten is aan de Verkoper.

15. Taal

De verkoopovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, overeenkomstig de keuze van de Klant. De verdere gegevensuitwisseling zal navolgend in de gekozen taal verdergezet worden. Gezien de Klant een taalkeuze dient te maken, zal hij zich na deze keuze niet meer kunnen beroepen op gebrek aan kennis van deze taal om de niet-tegenstelbaarheid van de verkoopovereenkomsten (met inbegrip van de Algemene Verkoopsvoorwaarden of onderdelen ervan) in te roepen.

16. Deelbaarheid

Indien enig onderdeel van een bepaling van de verkoopovereenkomst onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen impact op de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van die bepaling of van de verkoopovereenkomst.

17. Toepasselijk recht

Op deze verkoopovereenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing.

18. Klachten en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze Producten of diensten, kan u ons contacteren via de rubriek “Customer Service”, rechtsboven in de header of via hallo@juntoo.be. Wij doen er alles aan om de klacht binnen de vijf dagen na ontvangst te behandelen.

Een klacht over een Product of dienst van de Verkoper kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce, te vinden op www.becommerce.be. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, die wordt toegelicht onder artikel 6 van de BeCommerce Gedragscode, terug te vinden op www.becommerce.be.

Ja kan als consument ook terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

Daarnaast kan de Klant ook gebruik maken van het Europese Online Dispute Resolution (ODR)-platform van de Europese Commissie (te consulteren via https://webgate.ec.europa.eu/odr/) om zijn geschillen met betrekking tot via de Website aangekochte Producten buitengerechtelijk te beslechten.

19. Gedragscodes

De Verkoper onderschrijft de gedragscode van BeCommerce.

Klik hier om de Algemene Verkoopsvoorwaarden op te slaan.

KENNISGEVING GEGEVENSVERWERKING

De Verkoper verzamelt persoonsgegevens van natuurlijke personen – waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – als verwerkingsverantwoordelijke wanneer u een aankoop verricht of een offerte aanvraagt, wanneer u bepaalde informatie opvraagt, of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Alle persoonsgegevens door ons verzameld, worden verwerkt op een vertrouwelijke manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de toepasselijke nationale wetgeving. Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacy- en Cookieverklaring op onze website. De Privacy- en Cookieverklaring kan ook steeds geconsulteerd worden in onze fysieke winkels. 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

1. Toepassingsgebied en contactgegevens

De website www.juntoo.be (hierna ‘Website‘) wordt uitgebaat door Juntoo West-Vlaanderen en Wallonië NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 84, België, met als KBO-nummer BE862.429.176, T: +32 (0)9 298 10 50.

Indien u opmerkingen heeft met betrekking tot de hiernavolgende voorwaarden (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’) of indien u meer informatie wenst, kan u Juntoo West-Vlaanderen en Wallonië (hierna ‘Verkoper’) contacteren via hallo@juntoo.be.

Op de toegang tot en het gebruik van de Website, zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees dit document samen met de Algemene Verkoopsvoorwaarden en onze Privacy- en Cookieverklaring alvorens gebruik te maken van de Website.

Door uw bezoek en/of gebruik van de Website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij u de Website niet langer te gebruiken.

De Verkoper heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de Website te beperken en/of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, werken van auteurschap, modellen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software, technische processen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren uitsluitend toe aan de Verkoper, zijn eigen licentiegevers, zijn leveranciers of andere rechthebbende derden. Het reproduceren, wijzigen, kopiëren of op enige andere manier commercialiseren van (een deel van) de Website of de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website is niet toegelaten.

3. Aansprakelijkheid

De informatie op de Website is algemeen en is niet bedoeld als persoonlijk aanbod en/of advies aan de bezoeker/gebruiker. De Verkoper geeft geen garanties over de rechtmatigheid, juistheid of volledigheid van de inhoud van de Website of over de goede werking van de Website.

Ondanks grote inspanningen om dit te vermijden, kunnen zich toch onjuistheden en/of fouten voordoen in de ter beschikking gestelde informatie of in de werking van de Website. In dit geval, en bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website, zal de Verkoper elke redelijkerwijs mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Onjuistheden en/of technische fouten kan u steeds melden aan de beheerder van de Website via hallo@juntoo.be. Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch de Verkoper noch zijn personeelsleden of aangestelden tegenover wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker, als gevolg van (i) een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of (ii) het gebruik van deze Website of van een andere website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks.

4. Externe hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring door de Verkoper van de inhoud, rechtmatigheid, volledigheid of juistheid ervan.

De Verkoper verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

5. Wijzigingen

De Verkoper heeft te allen tijde het recht om de Gebruiksvoorwaarden aan te vullen, aan te passen en te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen en de meest recente versie in acht te nemen.

6. Bescherming van uw persoonsgegevens

Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens via onze Website verwijzen wij naar de Privacy- en Cookieverklaring op onze website, consulteerbaar op https://www.juntoo.be/nl/privacy-statement.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

**Stapelkortingen geldig van 25/04/2022 t.e.m. 23/05/2022 zijn onderling niet cumuleerbaar maar wel combineerbaar met andere % kortingen.

  • €50 korting bij aankoop vanaf €750 netto
  • €125 korting bij aankoop vanaf €1500 netto
  • €300 korting bij aankoop vanaf €3000 netto

*Acties zijn geldig van 02/05/2022 t.e.m. 31/05/2022.