• 15 showrooms in België

 • Gratis aanhuislevering

 • Bereikbaar van 9u tot 22u

 • 2 jaar Juntoo garantie

Algemeen Reglement “Winactie Bart Appeltans”

Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de actie “Winactie Bart Appeltans” die Beliving NV, onder het enseigne Juntoo, organiseert.

 1. Beliving nv (hierna verder genoemd "Juntoo" of de “organisator” genoemd), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 84, BELGIË, met als ondernemingsnummer 627.858.927, ingeschreven in het RPR Gent, organiseert onder haar enseigne Juntoo een actie waarbij een prijs kan gewonnen worden die bestaat uit 30 min (online) interieuradvies met Bart Appeltans, het nieuwe boek 'Thuiskomen' van Bart Appeltans, en een waardebon van €100 bij Juntoo. Inschrijven/aanmelden voor de actie kan enkel op zondag 19/12 in de Juntoo Showroom van Hasselt (Genkersteenweg 160).
 2. Er zal een wedstrijdvraag moeten ingevuld worden in de showroom, alsook een schiftingsvraag. De 4 personen die de wedstrijdvraag correct beantwoorden, en het dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag zitten, winnen de prijs. 
 3. Iedere natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van familieleden van de vaste en tijdelijke medewerkers van Beliving nv.
 4. De gekozen deelnemers worden via e-mail gecontacteerd.
 5. Het staat Juntoo vrij om een alternatieve prijs te voorzien indien door omstandigheden het bovenstaande niet mogelijk is.
 6. De deelnemers mogen de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop aanbieden of enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliezen de deelnemers hun prijs en zal deze op hun kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van de wedstrijd. De deelnemers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit verband zouden kunnen lijden.
 7. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, eventuele ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan, voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.
 8. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd wordt. Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan, en voor eventuele schade van welke aard ook die het gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of van de toekenning en uitoefening van de prijs. 
 9. Prijzen die worden bekomen via bijvoorbeeld bedrog of fraude, worden niet toegekend. Bij misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden. Ook deelname onder de vorm van collectiviteit of in groepsverband is niet toegelaten.
 10. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.
 11. Juntoo behoudt zich het eenzijdig recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.
 12. Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming aan Juntoo om zijn naam en foto te publiceren en hem te identificeren als deelnemer aan de actie en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.
 13. De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden door Juntoo verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht tot deze gegevens en de verbetering ervan. Juntoo verbindt zich als verantwoordelijke van de verwerking er toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.
 14. Juntoo kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het reglement.
 15. Deelname aan de actie veronderstelt de volledige aanvaarding van het reglement door de deelnemer.
* SOLDEN geldig van 03/01/2022 t.e.m. 31/01/2022 en enkel op geselecteerde artikelen. De extra kortingen van €50, €125 en €300 zijn onderling niet cumuleerbaar maar wel combineerbaar met andere % kortingen.