• 16 showrooms in België

 • Gratis aanhuislevering

 • Bereikbaar van 9u tot 20u (maandag-zaterdag)

 • 2 jaar Juntoo garantie

Algemeen Reglement “Winactie The Scent Residence”

Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de actie “Winactie overnachting The Scent Residence” die Beliving NV, onder het enseigne Juntoo, organiseert.

 1. Beliving nv (hierna verder genoemd "Juntoo" of de “organisator” genoemd), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 84, BELGIË, met als ondernemingsnummer 627.858.927, ingeschreven in het RPR Gent, organiseert onder haar enseigne Juntoo een actie waarbij 1x per maand een overnachting met ontbijt voor 2 personen bij The Scent Residence in Antwerpen kan gewonnen worden. Inschrijven/aanmelden voor de actie kan van 01/10/2021 tot en met 31/03/2021 via Instagram.
 2. Iedereen die een foto post volgens de actie, @juntoo.be tagt en #juntoo #juntooweekend gebruikt, komt in aanmerking om te winnen. Juntoo selecteert elke maand 1 deelnemer. Deze selectie behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van Juntoo.
 3. Iedere natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van familieleden van de vaste en tijdelijke medewerkers van Beliving nv.
 4. De gekozen deelnemers worden via Instagram gecontacteerd, en hun deelname kan via de sociale media kanalen worden gecommuniceerd.
 5. De winnaars winnen een overnachting met ontbijt voor 2 personen bij The Scent Residence. De winnaars zijn diegenen die de meeste punten van de interne jury krijgen. Deze jury is samengesteld door medewerkers van Juntoo. Elk jurylid krijgt 1, 2, 3, 4 en 5 punten om toe te kennen aan de foto's. De meest originele foto krijgt 5 punten toebedeeld. Diegene met de hoogste punten, wint de overnachting. De Het staat Juntoo vrij om een alternatieve prijs te voorzien indien door omstandigheden het bovenstaande niet mogelijk is.
 6. De deelnemers mogen de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop aanbieden of enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliezen de deelnemers hun prijs en zal deze op hun kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van de wedstrijd. De deelnemers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit verband zouden kunnen lijden.
 7. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, eventuele ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan, voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.
 8. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd wordt. Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan, en voor eventuele schade van welke aard ook die het gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of van de toekenning en uitoefening van de prijs. 
 9. Prijzen die worden bekomen via bijvoorbeeld bedrog of fraude, worden niet toegekend. Bij misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden. Ook deelname onder de vorm van collectiviteit of in groepsverband is niet toegelaten.
 10. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.
 11. Juntoo behoudt zich het eenzijdig recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.
 12. Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming aan Juntoo om zijn naam en foto te publiceren en hem te identificeren als deelnemer aan de actie en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.
 13. De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden door Juntoo verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht tot deze gegevens en de verbetering ervan. Juntoo verbindt zich als verantwoordelijke van de verwerking er toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.
 14. Juntoo kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het reglement.
 15. Deelname aan de actie veronderstelt de volledige aanvaarding van het reglement door de deelnemer.

**Stapelkortingen geldig van 25/04/2022 t.e.m. 23/05/2022 zijn onderling niet cumuleerbaar maar wel combineerbaar met andere % kortingen.

 • €50 korting bij aankoop vanaf €750 netto
 • €125 korting bij aankoop vanaf €1500 netto
 • €300 korting bij aankoop vanaf €3000 netto

*Acties zijn geldig van 02/05/2022 t.e.m. 31/05/2022.