• 16 showrooms in België

  • Gratis aanhuislevering

  • Bereikbaar van 9u tot 20u (maandag-zaterdag)

  • 2 jaar Juntoo garantie

Algemeen Reglement “Winactie Vakantiehuis For Life”

Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de actie “Winactie Vakantiehuis For Life” die Beliving NV, onder het enseigne Juntoo, organiseert.

  1. Beliving nv (hierna verder genoemd "Juntoo" of de “organisator” genoemd), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 84, BELGIË, met als ondernemingsnummer 627.858.927, ingeschreven in het RPR Gent, organiseert onder haar enseigne Juntoo een winactie onder de naam "Winactie Vakantiehuis For Life". De winactie loopt van 14/07/2021 tot en met 14/08/2021 via de online kanalen.

2. Iedereen die een moodboard opstuurt naar marketing@beliving.be voor 15/08, maakt kans om een waardebon te winnen. We selecteren 1 winnaar die een waardebon wint t.w.v. €250.

3. Iedere natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van familieleden van de vaste en tijdelijke medewerkers van Beliving nv. 

4. Elk ingediend moodboard staat voor één deelname. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.

5. De winnaars winnen waardebonnen te spenderen bij Juntoo. De winnaars zijn diegenen die de meeste punten van de interne jury krijgen. Deze jury is samengesteld door medewerkers van Juntoo. Elk jurylid krijgt 1, 2, 3, 4 en 5 punten om toe te kennen aan de moodboards. Het meest originele moodboard krijgt 5 punten toebedeeld. Diegene met de hoogste punten, wint de waardebon van €250. De Het staat Juntoo vrij om een alternatieve prijs te voorzien indien door omstandigheden het bovenstaande niet mogelijk is.

7. De deelnemers mogen de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop aanbieden of enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliezen de deelnemers hun prijs en zal deze op hun kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van de wedstrijd. De deelnemers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit verband zouden kunnen lijden.

8. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, eventuele ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan, voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.

9. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd wordt. Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan, en voor eventuele schade van welke aard ook die het gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of van de toekenning en uitoefening van de prijs.

10. Prijzen die worden bekomen via bijvoorbeeld bedrog of fraude, worden niet toegekend. Bij misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden. Ook deelname onder de vorm van collectiviteit of in groepsverband is niet toegelaten.

11. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.

12. Juntoo behoudt zich het recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.

13. Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming aan Juntoo om zijn naam en foto te publiceren en hem te identificeren als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.

14. De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden door Juntoo verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht tot deze gegevens en de verbetering ervan.**Stapelkortingen geldig van 25/04/2022 t.e.m. 23/05/2022 zijn onderling niet cumuleerbaar maar wel combineerbaar met andere % kortingen.

  • €50 korting bij aankoop vanaf €750 netto
  • €125 korting bij aankoop vanaf €1500 netto
  • €300 korting bij aankoop vanaf €3000 netto

*Acties zijn geldig van 02/05/2022 t.e.m. 31/05/2022.